விபச்சாரத்தை ஒழிக்க ஆட்சியாளர்களின் தீர்வும், அல்லாஹ்வின் தீர்ப்பும்..!!

விபச்சாரத்தை ஒழிக்க ஆட்சியாளர்களின் தீர்வும், அல்லாஹ்வின் தீர்ப்பும்..!!

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *