நடுநிலையா? நயவஞ்சகமா? – ஜூம்ஆ உரை

உரை: எம்.ஐ.சுலைமான் l இடம்: டி.என்.டி.ஜே. தலைமையகம் l நாள்: 07.02.2014

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *