அழைப்புப் பணியில் பெண்களின் பங்கு!

உரை: சையது இப்ராஹீம் l இடம்: டி.என்.டி.ஜே. தலைமையகம் l நாள்: 31.01.2014

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *