கப்ர் வணங்கி கூட்டத்தை விரட்டியடித்த ஏகத்துவப்படை!

TNTJ மாநில தலைமையகத்தை முற்றுகையிட வந்த பரேலவிகளை எதிர்த்து முற்றுகையிட திரண்ட ஏகத்துவப்படை l உரை: முஹம்மது யூசுஃப் l இடம்: TNTJ தலைமையகம் l நாள்: 20.04.2015

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *