மக்களை மரணப்படுக்கையில் தள்ளும் மத்திய அரசு..!

உரை : பா.அப்துல் ரஹ்மான் : இடம்: மாநில தலைமையகம் : நாள்: 02.04.2015

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *