நன்மையான காரியங்களில் மனைவியின் பங்களிப்புகள்

உரை: அப்துல் கரீம் l இடம்: TNTJ தலைமையகம் l நாள்: 23.05.2014

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *