தீவிரவாதத்தை எதிர்க்கும் இஸ்லாம்..!!

உரை : ரஹ்மதுல்லாஹ் : இடம் : முல்லாத்தோட்டம், திருவள்ளூர் : தேதி : 15.11.2014

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *