தூய இஸ்லாமும் சமுதாய ஒற்றுமையும்…!!

உரை : அப்துர் ரஹ்மான் பிர்தவ்சி : இடம் : காசிம்புதுப்பேட்டை, புதுக்கோட்டை : தேதி : 25.10.2014

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *