புனிதக் குர்ஆனும் பொய்யா வாக்குறுதியும் பாகம்-3

உரை : சம்சுல்லுஹா ரஹ்மானி : இடம்: மேலப்பாளையம்

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *