சத்தியம் வென்றது! சூனியம் அழிந்தது!

உரை: எம்.எஸ். சுலைமான் l இடம்: கடையநல்லூர், நெல்லை l நாள்: 19.09.2014

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *