ஓரிறைக் கொள்கையும், ஒற்றுமை கோஷமும் பாகம்-2

உரை : சம்சுல்லுஹா ரஹ்மானி : இடம்: திருப்பூர் : நாள் : 07.03.2010

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *