தியாகத்தில் வளர்ந்த ஏகத்துவம்…!!!

உரை : முஹம்மத் யூசுஃப் : இடம் : இராமநாதபுரம் : தேதி: 23.11.2014

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *