உமாசங்கர் (ஐஏஎஸ்)ஐ பணி நீக்கம் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தி மாபெரும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்

கண்டன உரை : சையது இப்ராஹீம் : இடம் : கலெக்டர் அலுவலகம், சென்னை : நாள் : 10.02.2015 : உமாசங்கர் (ஐஏஎஸ்)ஐ பணி நீக்கம் செய்து நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தி மாபெரும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *