ஹாஜிகளை ஏமாற்றியவர்களை கைது செய்யக்கோரியும் தனியார் ஹஜ் நிறிவனங்களை தடைசெய்யக் கோரியும் மாபெரும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்

உரை : ரஹ்மதுல்லாஹ் : இடம் : மெமோரியல் ஹால், பார்க் டவுன் தபால் நிலையம் எதிரில் : நாள் 23.11.2010

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *