அழைப்பு பணியின் இலக்கு எது? -4

உரை : எம்.ஐ.சுலைமான் : இடம்: இலங்கை : நாள் : 01.04.2011

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *