ஏகத்துவமே எங்கள் உயிர் மூச்சு

உரை : M.S.சுலைமான் : இடம் : அச்சன்புதூர் : நாள் : 20.10.2012

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *