அல்லாஹ்வின் ஆலயங்களும், அழகிய திக்ருகளும்

உரை : ஷம்சுல்லுஹா : இடம் : மேலப்பாளையம் : நாள் : 20.03.2009

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *