குர்ஆனுடன் அதிக தொடர்பு வைப்போம்!

உரை : E.முஹம்மது : இடம் : மாநிலத் தலைமையகம் : நாள் : 24.07.2015

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *