மனித நேயப் பணிக்கான பாராட்டுக்களால் மமதை கொள்ள வேண்டாம்! – முஸ்லிம்களுக்கு எச்சரிக்கை!

உரை : சையது இப்ராஹிம் : இடம் : துறைமுகம் : நாள் : 11.12.2015

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *