இணைவைத்தலை விழுங்கிய ஏகத்துவ எழுச்சிப் பேரலை

உரை : சையது இப்ராஹிம் : இடம் : போட்டைப்பட்டிணம், புதுகை : நாள் : 25.12.2015

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *