முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ்

உரை:சையத் இப்ராஹீம் இடம்:அறந்தாங்கி-புதுகைமாவட்டம் நாள்:02-04-2016

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *