கண்ணிய மார்க்கத்தை களங்கப்படுத்தியவர்கள் யார்?

உரை : சையத் இப்ராஹீம் : இடம் :மாநாடு-வானகரம்-திருவள்ளூர்(மேற்கு)மாவட்டம் : நாள் : 23.10.2016

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *