இறைவனை பார்த்தால்தான் நம்புவேன் என்பது சரியா? -(இஸ்லாமியக் கொள்கை விளக்கம் -தொடர் 8)

உரை : பிஜே- : இடம் : தலைமையக ஜுமுஆ : நாள் : 24-11-2017

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *