இஸ்லாம் ஓர் இனிய மார்க்கம் பாகம் 1

தலைப்பு : இஸ்லாம் ஓர் இனிய மார்க்கம்

நாள் : 15-12-2017

இடம் : பஹ்ரைன் மண்டலம்

உரை : எம்.எஸ்.சுலைமான்(மாநிலச் செயலாளர்,TNTJ)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *