மருந்தில்லா மருத்துவத்தின் உண்மை நிலை என்ன?

தலைப்பு : மருந்தில்லா மருத்துவத்தின் உண்மை நிலை என்ன?

நாள் : 31-12-2017

இடம் : திருப்பூர் மாவட்டம்.

உரை : இ.ஃபாரூக் (மாநிலச் செயலாளர்,TNTJ)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *