மாற்றப்பட்ட சட்டங்கள் பலவீனமான செய்திகள் 

தலைப்பு : மாற்றப்பட்ட சட்டங்கள் பலவீனமான செய்திகள்

நாள் : 14-01-2018

இடம் : மாநிலத் தலைமையகம்

உரை : கோவை R.ரஹ்மத்துல்லாஹ்(மாநில செயலாளர்,TNTJ)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *