நபித்தோழர்களும்,நமது நிலையும்-பெண் பேச்சாளர்களுக்கான தாவா பயிற்சி முகாம்

தலைப்பு : நபித்தோழர்களும்,நமது நிலையும்-பெண் பேச்சாளர்களுக்கான தாவா பயிற்சி முகாம்

நாள் : 13-01-2018

இடம் : மாநிலத் தலைமையகம்

உரை : அப்துல் கரீம் (மாநிலத் துணைத் தலைவர்,TNTJ)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *