மனிதன் சுமந்த அமானிதம் எது?

தலைப்பு : இன்று ஓர் இறைவசனம்

நாள் : 08-05-2018

இடம் : மாநிலத் தலைமையகம்

உரை : வேலூர் சி.வி.இம்ரான்(மாநிலச் செயலாளர்,TNTJ)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *