குர்ஆனுக்கு முரண்படும் செய்திகள் – பெண்களுக்கான் தாயி பயிற்சி முகாம்

தலைப்பு : குர்ஆனுக்கு முரண்படும் செய்திகள்

நாள் : 14-01-2018

இடம் ; மாநிலத் தலைமையகம்

உரை : ஆர்.அப்துல் கரீம் ( மாநிலத் துணைத் தலைவர்,TNTJ)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *