40-வருடம்வரை சாதாரண மனிதராக இருந்தவரை இறைத்தூதராக ஏற்றுக் கொண்டீர்கள். இன்றைய காலகட்டத்தில் ஒருவர் தன்னை இறைதூதராக வாதாடினால் அவரையும் ஏற்றுக் கொள்வீர்களா?

தலைப்பு : 40-வருடம்வரை சாதாரண மனிதராக இருந்தவரை இறைத்தூதராக ஏற்றுக் கொண்டீர்கள். இன்றைய காலகட்டத்தில் ஒருவர் தன்னை இறைதூதராக வாதாடினால் அவரையும் ஏற்றுக் கொள்வீர்களா? இஸ்லாம் ஓர் இனிய மார்க்கம்.

நாள் : 08-04-2018

இடம் : புது ஆத்தூர்-பெரம்பலூர் மாவட்டம்

உரை : எஸ்.ஏ.முஹம்மது ஒலி (தணிக்கைக் குழு உறுப்பினர்,டி.என்.டி.ஜே)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *