நரகத்திலிருந்து காக்கும் அமல்கள்  – ஸஹர் நேர சிறப்பு நிகழ்ச்சி – ரமலான் 2018.

தலைப்பு : நரகத்திலிருந்து காக்கும் அமல்கள்  – ஸஹர் நேர சிறப்பு நிகழ்ச்சி – ரமலான் 2018.

நாள் : 20-05-2018

இடம் : மாநிலத் தலைமையகம்

உரை : செ.அ.முஹம்மது ஒலி (தணிக்கைக் குழு உறுப்பினர், டி.என்.டி.ஜே)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *