பள்ளிவாசலோடு தொடர்பு கொள்வோம்-துறைமுகம்2 ஜுமுஆ

தலைப்பு : பள்ளிவாசலோடு தொடர்பு கொள்வோம்

நாள் : 18-05-2018

இடம் : துறைமுகம் 2 ஜுமூஆ

உரை : முஹம்மது ஒலி (தணிக்கைக் குழு உறுப்பினர், டி.என்.டி.ஜே)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *