இஸ்லாத்தின் வளர்ச்சி தடுக்கப்பட யார் காரணம்? துறைமுகம் 2 ஜுமூஆ

தலைப்பு :இஸ்லாத்தின் வளர்ச்சி தடுக்கப்பட யார் காரணம்?

நாள் : 25-05-2018

இடம் : துறைமுகம் 2 கிளை

உரை : பா.அப்துல் ரஹ்மான்(மாநிலச் செயலாளர், டி.என்.டி.ஜே)

Category: Uncategorized

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *