பாவங்களை அழிக்கும் தர்மம் – துறைமுகம் ஜுமுஆ

தலைப்பு : பாவங்களை அழிக்கும் தர்மம்

நாள் : 25-05-2018

இடம் : துறைமுகம் ஜுமுஆ

உரை : எம்.எஸ்.சையது இப்ராஹிம்(மாநில பொதுச் செயலாளர், டி.என்.டி.ஜே)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *