தியாகத்தில் வளர்ந்த இஸ்லாம் – தலைமையக ஜுமூஆ

தலைப்பு : தியாகத்தில் வளர்ந்த இஸ்லாம்

நாள் : 25-05-2018

இடம் : மாநிலத் தலைமையகம்

உரை : இ.ஃபாரூக்(மாநிலச் செயலாளர், டி.என்.டி.ஜே)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *