இஸ்லாம் ஓர் எளிய மார்க்கம் – ஆள்வார்த்தோப்பு கிளை

தலைப்பு : இஸ்லாம் ஓர் எளிய மார்க்கம்

நாள் : 14-01-2018

இடம் : ஆள்வார்த்தோப்பு கிளை – திருச்சி மாவட்டம்

உரை : எம்.எஸ்.சையது இப்ராஹிம்(மாநில பொதுச் செயலாளர்,TNTJ)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *