பொருளாதாரம் – அஞ்ச வேண்டிய சோதனை

தலைப்பு : பொருளாதாரம் – அஞ்ச வேண்டிய சோதனை துறைமுகம் 2 ஜுமுஆ

நாள் : 01-06-2018

இடம் : துறைமுகம் 2

உரை : செ.அ.முஹம்மது ஒலி ( தணிக்கைக் குழு உறுப்பினர், டி.என்.டி.ஜே)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *