இஸ்லாம் ஓர் எளிய மார்க்கம்

தலைப்பு : இஸ்லாம் ஓர் எளிய மார்க்கம்

நாள் : 06-05-2018

இடம் : கோணவட்டம் – வேலூர் மாவட்டம்

உரை : ஏ.அஷ்ரஃப்தீன் ஃபிர்தவ்ஸி ( டி.என்.டி.ஜே மேலாண்மைக் குழு உறுப்பினர்)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *