மறுமை வெற்றி யாருக்கு?

தலைப்பு : மறுமை வெற்றி யாருக்கு?

நாள் : 23-10-2016

இடம் : உடன்குடி-தூத்துக்குடி மாவட்டம்

உரை : ஆர்.அப்துல் கரீம் (மாநிலத் தலைவர்,TNTJ)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *