மாணவ சமுதாயம் எங்கே செல்கிறது?

தலைப்பு : மாணவ சமுதாயம் எங்கே செல்கிறது?

நாள் : 08-06-2018

இடம் : துறைமுகம் ஜுமுஆ

உரை : ஏ.கே.அப்துல் ரஹீம்(மாநிலச் செயலாளர்,TNTJ)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *