பெண்களின் பாதுகாப்பிற்கு இஸ்லாமிய சட்டங்களே தீர்வு!

தலைப்பு : பெண்களின் பாதுகாப்பிற்கு இஸ்லாமிய சட்டங்களே தீர்வு! தலைமை இரண்டாம் உரை.

நாள் : 29-06-2018

இடம் : மாநிலத் தலைமையகம்

உரை : அப்துல் கரீம் ( மாநிலத் தலைவர் , டி.என்.டி..ஜே)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *