முகத்தை மறைத்தல் நபியின் மனைவியருக்கு மட்டுமே

தலைப்பு : முகத்தை மறைத்தல் நபியின் மனைவியருக்கு மட்டுமே நாள் : 03-07-2018 இடம் : மாநிலத் தலைமையகம் உரை : இ.முஹம்மது ( மாநிலச் செயலாளர் ,டி.என்.டி.ஜே)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *