திருச்சியில் புதியக் கட்டிடத்தில்  இஸ்லாமியக் கல்லூரி 18 ஆம் ஆண்டு பட்டமளிப்பு நிகழ்ச்சி

திருச்சியில்

புதியக் கட்டிடத்தில்

இஸ்லாமியக் கல்லூரி

18 ஆம் ஆண்டு பட்டமளிப்பு நிகழ்ச்சி

நாள் : 15-07-2018

இடம் : பால் பண்ணை அருகில், திருச்சி

நேரம் : மாலை 3 மணி

அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கிறது

Category: Uncategorized

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *