உண்மை வழியில் நின்ற இப்ராஹீம் நபி !
( பெருநாள் உரை )
உரை :- ஆர்.அப்துல் கரீம் (மாநிலச் செயலாளர்)
நாள்   :- 21.08.2018
இடம் :- குவை மண்டலம்

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *