இப்ராஹீம் நபியும் இறை நம்பிக்கையும் !
( பெருநாள் உரை )
உரை :- எம்.எஸ்.சுலைமான் (தணிக்கைகுழுத்  தலைவர்)
நாள்   :- 22.08.2018
இடம் :- மேலப்பாளையம்

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *