மன அழுத்தத்திற்கு மாமறையே மருந்து !
தலைமையக ஜுமுஆ
உரை :- செ.அ.முஹம்மது ஒலி
நாள்   :- 31.08.2018

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *