பாவத்திலிருந்து மீளுவோம் !
(அமைந்தக்கரை ஜுமுஆ )
உரை :- இ.முஹம்மது (மாநிலப் பொதுச் செயலாளர்)
நாள்   :- 31.08.2018

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *