இன்று ஓர் இறைவசனம் – 06.09.2018
தலைப்பு :- துன்பங்களை நீக்குபவன் அல்லாஹ் ஒருவனே!
உரை :- பா.அப்துல் ரஹ்மான் (மாநிலத் துணைத் தலைவர்,TNTJ)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *