நவீன சாதனங்களும் நமது பெண்களும்!
உரை:- பா.அப்துல் ரஹ்மான்
(மாநிலத் துணைத் தலைவர்)
பெண்கள் இஜ்திமா – மதுரை மாவட்டம் – (12-08-2018)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *