நேர்வழியில் பயணிப்போம்!
உரை:- முஹம்மது யாஸீர் (மாநிலச் செயலாளர்)
ஓர் இறைவசனம் – (10-09-2018)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *